Проучване на методи за активизиране и заетост на неактивни младежи

Втората иновация, включена в проекта, отговаря на предложенията в рамките на Гаранцията за младежта. Гаранцията обхваща всички никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET). Тези млади хора обаче са хетерогенна група и могат да бъдат допълнително подразделени на две големи категории:

– безработни никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора, които активно търсят работа,

– и неактивни никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора, които не търсят работа.

Дейността предвижда проучване и изследване на методите за въвеждане на полезни умения, необходими за активно участие в пазара на труда за неактивни младежи, които не търсят работа– система, прилагана от партньор „Полски съвет на младежките организации“.

Полша, в сравнение със страните от Централна и Югоизточна Европа, бележи успехи по отношение на младежката безработица с индивидуални позитивни подходи към неактивни безработни до 29 г. В тази дейност ще бъде осъществен и първият етап от въвеждане на социалната иновация, а именно проучване на добрите практики и моделите за достигане до младите хора в най-уязвимо положение, включително тези с ниска квалификация и нерегистрираните неработещи, неучещи и необучаващи се.

Ще бъде анализиран полския ефективен подход за достигане до неактивните и изправените пред много пречки млади хора, които се нуждаят от сложни и индивидуални намеси.

Презентации представени на работното посещение:

Презентация на Сдружение МОГА – България
Презентация на Международна федерация на асоциациите на студентите по медицина – Полша
Презентация на Полски съвет на младжките организации – Полша


Снимки от проведено работно посещение в Полша:

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1