Адаптиране и разработка на иновативен подход за трудово заангажиране и включване на младежи в риск чрез алтернативни програми.

Дейността представлява адаптиране и прототипиране на иновативния подход за трудово заангажиране и включване на младежи в риск, маргинализирани младежи, ултраси и младежи с криминогенно поведение чрез алтернативни програми за спорт, анималотерапия, занаято-предприемачество и музикотерапия в България спрямо националните ни специфики. Представлява втори етап от въвеждане на социални иновации.

Младежите са сред най-уязвимите групи на пазара на труда – по данни на Евростат България е една от държавите в ЕС с най-висок дял на младежите, които нито учат, нито работят. Значителна част от безработните и неактивните младежи са младежи в риск – с ниско образование и без квалификация, понякога с криминогенно поведение, което в комбинация с липсата на трудов опит и трудови навици, възпрепятства намирането на работа и повишава риска от социална изолация и радикализация. Сред безработните младежи до 29г. най-многобройни и с най-голям относителен дял продължават да са тези без квалификация (62,1%). В образователната структура на безработните младежи най-голям е относителният дял на младежите с основно и по-ниско образование – 47,6 %. България продължава да е сред страните с висок процент младежка безработица в Европа. Нивото на младежката безработица трайно продължава да се увеличава. Безработните младежи струват на България над 2.4 млрд. лв. Страната ни е загубила 3.3% от БВП заради младите между 15 и 29г., които не работят, не учат и не посещават курсове. Последиците от изгубеното поколение не са само икономически, а и социални, като има риск младежите да се откажат от демократичното си участие в обществото. Проектното предложение напълно съответства с нуждите на целевата група в България, предприемайки стъпки за създаване на нови креативни модели, практики и дейности за трудово и социално включване и подкрепа на младежите в риск.

Поддейност 1: Трансфериране на иновативния подход, извършаване на локални изследвания за събиране на данни, организиране на фокус-групи и брейнсторминг с младежи за обсъждане на подхода

Дейността включва преглед и анализ на законодателството, регулиращо процеса на взимане на решения за ежедневието и живота на младежите в риск и изготвяне на препоръки за релевантни промени, позволяващи овластяването и социалната интеграция на младежи в риск; проучване на успешни модели за социално включване на младежи в риск и устойчивото им включване на пазара на труда в България. Тази дейност се базира на капацитета на:

– МОГА за организиране на брейнсторминг с младежи и проучване.

Анкетни карти:
Анкетна карта за младежи
Анкетна карта за експерти работещи с млади хора

– партньорските организации Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и Фондация „Институт за изследване на промяната“ за събиране на данни, провеждане на изследвания, осъществяване на проучвания и организиране на фокус-групи.

Поддейност 2: Разработване на иновативна система, съобразена с българските специфики и базирана на великобританския иновативен опит

На база аналитичните данни от изследванията на българските специфики и на проучения в предходната дейност иновативен подход на партньорската организация от Кармартен за трудово заангажиране и включване на младежи в риск, маргинализирани младежи, ултраси и такива с криминогенно поведение чрез алтернативни програми за спорт, анималотерапия, занаято-предприемачество и музикотерапия, ще бъде разработена първата за България иновативна система, която има характер на нова разработка, защото макар базирана на великобританския модел, тя е адаптирана и съобразена със спецификите на Българската социална и институционална среда и на целевата група у нас.