Проучване и обмен на практики за трудово ангажиране и включване на младежи в риск чрез алтернативни програми

Дейността има два основни елемента:

–              Поддейност 1: Проучване на иновативни за България практики – прилагани в Уелс от партньора по проекта Sazani Associates, за трудово заангажиране и включване на младежи в риск, маргинализирани младежи с криминогенно поведение и ултраси чрез алтернативни програми за спорт, анималотерапия, занаято-предприемачество и музикотерапия.

–              Поддейност 2: Обмен за наблюдение и изучаване. Обменът в Кармартен, Уелс е с цел наблюдение и изучаване на практическото приложение на подходите на терен.

–              Важността на тази дейност се базира на факта, че изключването, маргинализацията и радикализацията сред младите хора се превръща в новото предизвикателство пред Европа. Младежите, които не работят и не учат, са много по-лесно привличани от радикални организации, групи на ултраси и др. Липсата на качествени възможности за заетост заплашва все по-голям брой млади хора, които се чувстват изключени. Младежите с най-малко умения и с по-малко възможности са най-изложени на риск. Това е факт както в България, така и в останалата част от Европа.

В рамките на дейността ще бъдат разгледани конкретни центрове в Кармартен за работа и подкрепа на младежи в риск. Експертите ще обменят опит с организации със сходен предмет на дейност, които работят с младежи в риск. От Sаzani предварително ще организират посещенията и ще съдействат за работните срещи с младежи и експерти. Целта е екипът да усвои съвременни теоретични познания и практически умения по иновативния подход за трудово заангажиране и включване на младежи в риск, маргинализирани младежи с криминогенно поведение и ултраси чрез алтернативни програми за спорт, анималотерапия, занаято-предприемачество и музикотерапия. Професионалистите ще разширят своите познания и ще развият допълнителни умения за работа с младежи, ще проучат и анализират програмите за спорт, анималотерапия, занаято-предприемачество и музикотерапия, което в последствие ще им позволи да адаптират иновативния подход в България спрямо спецификите в страната и тези на целевата група.

 
Презентация представяща сдружение Мога и проект „Младежко участие и заетост“

Снимки от обмен за наблюдение и изучаване на добрите практики: