• „Институт за изследване на обществата и знанието при БАН”

 

 • Сдружение „Национално движение обединение за развитие на спорта и спортна култура Фуутура“

Сдружение Фуутура подпомага младите хора да реализират своя спортен, образователен и житейски (личностен) потенциал. Сдружението рабтои за по-добри възможности на реализация на всеки член на обществото, на хора и общности в нужда – чрез различни каузи, проекти, дейности и инициативи.
 

 • Фондация „Институт за изследване на промяната“

Фондацията извършва дейност, изразяваща се в изследователски и научни разработки и анализи; Работи за развитието и утвърждаването на ценностите и спомага за изграждането на развитието на гражданското общество. Фондацията действа основно и активно за постигането на измеримо и положително въздействие и подкрепа за подобряване качеството на живот на социално уязвими лица и социалното им включване.

 

 • „Sazani Associates“ – Великобритания
 •  

  Асоциация „Сазани“ извършва редица социални изследвания върху различни социалмни проблеми. Предлага услуги в областта на международното развитие, глобалното обучение, хората в селските райони и средствата за препитание, социалния риск и ангажираността. Работи с местни и национални правителства, неправителствени организации и частния сектор в Обединеното кралство, ЕС и отвъд океана, които насърчават устойчивото поминък и помагат на хората да се научат да си изкарват прехрана за себе си и за семействата си.

    

  • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych – Полша

   
  Целта на „Полски съвет на младежките организации“ е, да насърчи участието на младите хора в обществения живот, да информира обществеността за състоянието на политиката за младежта и да представлява членовете на организацията. Най-важната задача е да се предприемат мерки за създаване на съгласувана и модерна политика за младежта. За постигане на целите си „Полски съвет на младежките организации“ си сътрудничи със Съвет за общественополезна дейност, Вишеградската група или Европейския младежки форум