Целевата група по проекта са икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение на възраст от 15 до 29 г. вкл., като ще бъдат обхванати минимум 55–60 лица.

– младежи, които не работят, не се обучават, не са активни и не търсят работа и възможности за трудова реализация или включване в работна среда;

– младежи в риск от социално изключване, с криминогенно поведение, ултраси, с опасност от радикализиране, от маргинализирани общности и др.

 

Чрез избора на целева група се постига синергия между: ИП2 за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова

 

дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта (ЕСФ) и специфичната цел към ИП2 – за насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 години вкл.

 

През последните години в страната нараства групата от млади хора, които не са заети и не участват в никакви форми на обучение или образование. Факторите за това са обективни и се предопределят от състоянието на пазара на труда (безработица, заетост, доходи, условия на труд) и субективни – пасивност и слаба мотивация за учене и работа. В същото време, предвид липсата им на професионален опит и трудови навици, те често не са предпочитани от работодателите. Не на последно място, част от младите хора с ниска степен на образование и/или професионална квалификация, са напуснали преждевременно образователната система и шансовете им за реализация без посредничество и подкрепа за повишаване активността им за заетост са минимални. Една част от тях са трайно демотивирани и не правят нищо, а друга част проявяват рисково поведение, чрез криминогенни прояви, участие в групи на ултраси, уязвими са по отношение привличането в радикални организации и др. Не малка част са от маргинализирани общности, което подсилва риска от социално изключване.

Включването на тази целева група в проекта е в унисон с Европейската гаранция за младежта – за по-добро ангажиране с нерегистрираните неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора, които не са активни, както и с млади хора с ниска квалификация, в риск или от маргинализираните общности.

Спецификите на посочената група младежи, както и факта, че много често не е налична информация за тях /те не се регистрират в бюрата по труда или други бази от данни/, налага прилагането на нов подход за тяхното идентифициране, достигане до тях и активирането ми за заетост. България е във водещата класация на Европа по брой на млади хора, които нито учат, нито работят. Всеки пети младеж (24%) на възраст 20-24г. попада в тази група. Според НСИ 47 % от неработещите младежи на възраст над 18 г. са отпаднали преждевременно от училище. Данните сочат, че 51 на сто от младите хора, които не правят нищо, са от ромската и от турската етнически групи.

Причините младежите да бъдат извън пазара на труда и извън образование и обучение са комплексни. Семейната среда е ключова за формиране на базисните качества за успешна трудова интеграция, но често тези семейства не притежават нужния родителски капацитет. Работодателите са скептично настроени към младежи, отпаднали от образование, дълго безработни, с криминогенни прояви, от ромски произход и други младежи в риск. Липсата на мотивация, съчетана с отсъствието на социални и трудови умения, предпоставя социалната и трудова изолация за голяма част от целевата група. Често комбинирани с криминогенно поведение, всички комплексни фактори създават предпоставки за изолация в трудов контекст.

Кандидатът и всички партньори по проекта, в предишни свои дейности са работили с избраната целева група по различни нейни проблеми. Познават особеностите и спецификите на младите хора в риск, социално изключените и демотивираните за работа и развитие. Настоящото проектно предложение подхожда към целевата група с разбиране, за да бъдат създадени доверителни отношения, постигащи успех за разработените и прилагани иновативни мерки. Всички избрани подходи изключват неработещите практики, които не променят статистиките в страната. Мерките, базирани на добри европейски практики, ще постигнат поставените цели за социално включване, снижаване на риска пред младежите от маргинализирани общности и за активизиране на неактивни, неработещи младежи.