Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, които са в риск, извън пазара на труда и не са заети в обучение и образование, чрез трансфериране на успешни европейски модели и въвеждане на две социални иновации.

Специфични цели:

  • Проучване на добрите практики, прилагани от партньорите от Полша и Уелс, Великобритания, по отношение трудовата интеграция на младежите в партньорските страни;
  • Създаване на иновативна алтернативна програма за включване на младежи в риск, маргинализирани младежи, ултраси и младежи с криминогенно поведение;
  • Създаване на комплексна иновативна практика за активизиране на неактивни младежи, които не търсят работа;
  • Въвеждане на нови методи за работа с младежи, които не са заети в трудова дейност и образование;
  • Прилагане на препоръките на Европейската гаранция за младежта към България за ранна намеса и активиране на младите хора; подкрепящи мерки за интеграция на пазара на труда и подобряване на схемите за борба с младежката безработица.
  • Въвеждане и разширяване на мерките в Националния план за изпълнение на Гаранцията, чрез обхващане и посредничество между икономически неактивните младежи и институциите;
  • Подобряване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество при партньорите от България, Полша и Великобритания, Уелс;
  • Постигане на вътрешно сътрудничество за успех – институции, изследователски организации, младежки организации, неактивни младежи, работодатели.
  • Подобряване на капацитета на кандидата и всички включени партньори, а чрез мерките за разпространение – и на другите младежки организации в страната за работа с икономически неактивни младежи;
  • Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора в риск или неактивните младежи.