Проектът проучва и трансферира два успешни модела – от Полша и Уелс. Адаптира и въвежда две социални иновации, ориентирани към процеси – разработване на нови методи и подходи.

Първата иновация обхваща икономически неактивни и необхванати в обучение и образование младежи с ксенофобски и расистки нагласи, маргинализирани младежи с криминогенно поведение и ултраси. Моделът се трансферира от партньор „Асоциация Сазани“, Великобритания, с успехи при работата с младежи с подобни прояви. Чрез креативни алтернативни програми се постига приобщаване, желание за активно трудово участие и приемане на различията – качества, необходими за успешно интегриране на пазара на труда на младите хора.

Втората иновация е свързана с разработка на комплексна програма за активизиране на неактивни младежи, които не търсят работа – една от акцентираните в Гаранцията за младежта уязвими групи. Практиките за създаване на иновацията се трансферират от партньор „Полски съвет на младежките организации“.

Иновативни за България, двете социални практики ще покажат, че са нужни нови, стимулиращи дейности, които да изведат младежите от изолация и да инвестират в самите тях и в успешната им трудова реализация. Организациите за младежи са изключително полезни за целта.

Проектното предложение е в обсега на ИП 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта (ЕСФ). Целевата група по проекта са Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г.

Чрез изпълнението на проекта се постига Специфичната цел по ИП2, а именно насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 години.