Здравейте!
В рамките на проект „Младежко участие и заетост“ по ОПРЧР, Сдружение МОГА реализира анкетни проучвания с цел проучване на мнението и нагласите на младите хора у нас.Допитването обхваща въпроси засягащи проблемите при започване на работа или продължаване на образованието на младежи на възраст от 15 до 29 години.
Проучванията са насочени, както към младите хора, така и към специалисти работещи в сферата на предлагането на работа и консултирането на младежи, психолози, социални работници и др.

Получената информация ще даде възможност за успешното социално включване на младежите в страната. Молим Ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

Попълнените от Вас въпросници са анонимни, ще бъде използвана единствено обобщена информация.

Анкетна карта за попълване от младежи

Анкетна карта за попълване от служителите в сферата на предлагането на работа и консултиране за неактивни младежи

Благодарим Ви за отделеното време!