За качественото и навременно изпълнение на дейностите по проекта, съгласно времевия график е сформиран екип за управление, състоящ се от ръководител, координатор, административен сътрудник ,юрист и счетоводител.

Oсигурени са необходимите условия, организация и ресурси за успешно изпълнение на проектните дейности.

Създадена е вътрешна система за оценка и критерии за постигане на резултатите, наблюдение и контрол и подробен график за изпълнение на дейностите.