При всички мерки за информация и комуникация, предприети от МОГА, ще бъде указано финансирането от ОП РЧР. Ще бъде поставена емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, споменаване на Европейския съюз, както и общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност.

На специално разработения за проекта уеб-сайт в Дейност „Разпространение на постигнатите резултати“ ще бъде публикувана информация за описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като ще бъде откроена финансовата подкрепа от Европейския съюз /ОП РЧР/. Задължителните лога съгласно с единния наръчник за визуализация ще бъдат поставени пълноцветни на видимо място, още при неговото отваряне, така че да не е нужно съответния потребител да мести надолу в страницата/сайта

На условията за визуализация ще бъде отговорено и чрез отпечатването на информационни плакати, които да популяризират донорската подкрепа. Плакатът ще съдържа всички необходими реквизити, лога, име на проекта, период на изпълнение и др.

Всизия за публична десиминация

Презентация на „Визия за публична десиминация“линк за преглед

  • Снимки на визуализационни материали:

Мостра на плакат

Crossroads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мостра трансперант

Crossroads
 

 

 

 

 

 

 

 

Трансперант на винилова стойка

Crossroads

Crossroads

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуализационни плакати и брошури

Crossroads

Crossroads