Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни, чрез организиране на кръгла маса

Ще бъде организирана Кръгла маса за 35 души, на която ще бъдат представени двете основни концепции – за въвличане на младежите в риск и маргинализация, както и за активизиране на неактивните младежи в подходящи и иновативни дейности, така че всички партньори и участващи заинтересовани страни да могат да ги приложат в своята работа, чрез цикъла на постоянното усъвършенстване.

Кръглата маса има за цел постигане на постоянство във възприетата насока за интегриране на младите хора на пазара на труда в България. Тя ще формира ентусиазъм и въвличане на партньорите и заинтересованите страни в процесите на усъвършенстване на подходите на трудова интеграция у нас. Ще представи системен обмен и споделяне на чужд опит. Ще фокусира върху внимателното определяне на приоритетите и ще обърне внимание, че в следствие на въвеждането на двете социални иновации, се предоставя много по-голям потенциал по отношение на знания, умения и способности за активизиране на неработещите и интегриране на младежите в риск в реална работна среда.

Форумът ще обедини мненията на представителите на целевата група, на партньорите, експертите, специалисти от НПО, държавни институции и други заинтересовани страни.

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg

62.jpg