Валидиране и апробиране на иновативната система за активизиране на неактивни младежи

Тази дейност представлява третия етап за въвеждане на социалната иновация. Чрез различни подходи ще бъдат набрани 15 – 20 младежи, които не са активни, не работят и не са заети в образование или обучение. Ще бъде достигнато до местата, където те прекарват времето си. Ще бъде акцентирано върху тяхната мотивация за включване в дейности, които ще стимулират желанието и активизирането им за трудова заетост, като гарант за успешно прилагане на социалната иновация и тяхната интеграция на пазара на труда.

Полският успешен опит сочи, че – за постигане на успех и заетост, към целевата група трябва да се подхожда индивидуално, интерактивно, подкрепящо и с доверено съдействие. Обществените правила и похвати, които са довели младежите до неактивност, не могат да бъдат използвани за активизирането им. Европейската комисия констатира, че повишаването на дела на дългосрочната безработица при младежите се свързва основно с ограничения обхват на програмите за активизиране. Иновативната практика залага на активизирането на целевата група, чрез подкрепа, посредничество, медиация и създаване на доверена връзка, използване на иновативни похвати, включване на самата целева група в процеса.

Държавните институции трудно достигат до тези младежи, защото най-често те не са регистрирани в бюрата по труда или в други подходящи бази от данни. Негативния житейски опит ги е обезкуражил и демотивирал, вследствие на което те са приели позицията на жертви без каквото и да било желание за участие за трудова реализация.

Работата с тях ще спомогне да бъдат ангажирани в полезни надграждащи уменията групови и индивидуални дейности, които са първи стъпка за интегрирането им на пазара на труда. Да се срещнат със специалисти, които да помогнат в преработването на негативния им житейски опит и да им съдействат да изградят умения, необходими за интегрирането им в заетост. Ще се работи с техните страхове, тяхната демотивация, с усещането, че нещата не могат да бъдат променени и ще се създават нови умения, като постоянство, увереност, иновативни подходи за търсене на решения, екипност и др. За целите на дейността ще бъдат разработени иновативни обучителни материали, наръчник и Паспорт на успеха.

Провеждането на социални експерименти с младежите ще предостави ценна информация за прилагането на иновативната система и за напредъка й. Част от семинарите с младежи ще бъдат в изнесено пространство, в неказионна среда, която да способства за създаване на доверителна връзка с целевата група. Изнесените занимания са една добра работеща европейска практика, свързана с неформалните методи. Подходът за авторско фото и видео заснемане на постиженията, лично документиране на промяната, ще допринесе за включването на неактивните младежи като „участници в процеса“ – това е една от констатираните препоръки на ЕК към страната ни за включване и активиране на неактивните младежи.