Създаване на иновативен подход за активизиране на неактивни младежи, чрез идентифициране, мотивиране и участие

Дейността има за своя основна цел трансфериране на полския модел за превръщане на негативния житейски опит при неактивни никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора, които не търсят работа – в лична активност, необходима за успешното им интегриране на пазара на труда, съобразявайки се с локалните специфики. Трансферирането на иновацията от Полския партньор отговаря изцяло на Европейската гаранция за младежта – ангажимент, поет от всички страни от ЕС, за да се гарантира: Ранна намеса и активиране на младите хора; Подкрепящи мерки за интеграция на пазара на труда; Подобряване на схемите за борба с младежката безработица.

 

Поддейност 1: Локално изследване на неактивните младежи у нас

В рамките на настоящата дейност партньора “Институт за изследване на обществата и знанието“ при БАН ще организира изследване, чрез анкетно допитване сред 110 български неучещи и незаети в трудова дейност младежи, които не търсят работа. Изследването ще фокусира върху причините, стоящи в основата на факта, че целевата група на дейността не е активна, не търси работа, води живот на бездействие, апатия и незаинтересованост, което наред с проученото полско ноу-хау ще предостави необходимата информация за най-доброто адаптиране на добрите практики в български условия.

С икономически неактивните и необхванати от образование пълнолетни младежи до 29 годишна възраст, страната ни губи значителна част от своята работна сила. Зад тревожните цифри се крият системни проблеми, които остават незабелязани под повърхността.

Изследването ще търси причините младежите да бъдат самоизолиращи се от пазара на труда; да бъдат неактивни; както и готовността им да се включат в конкретни подкрепящи мерки; нагласите им за приемане на трансферираните полски практики; начините, по които могат да бъдат обхванати и мотивирани – като всички получени данни ще бъдат включени в подробен анализ, който наред с останалите материали ще послужи за най-доброто адаптиране на иновацията, отчитайки в пълнота спецификите на целевата група в България.

Анкетна карта: Анкетна карта изследваща младежи неучащи и незаети в трудова дейност

Поддейност 2: Разработване на иновативна система за активизиране на неактивни неработещи младежи

Разработената социална иновация, базирана на трансферираното партньорско ноу-хау, ще се фокусира върху пет ключови компонента:

–              Неактивните младежи се вдъхновяват и активизират при наличие на индивидуален подход (следващ причините им за изолация), с подкрепа от други младежи и вдъхновители;

–              За постигане на целите на Гаранцията за младежта, неактивните младежи не може да се третират само като потребители на услуги, те трябва да бъдат мотивирани и привлечени като участници в процеса;

–              Методите за активизиране на неработещите и неучещи младежи е необходимо да следват съвременните тенденции и похвати за провокиране на интерес и включване, които самата целева група припознава като свои;

–              Всеки един индивидуален успех за промяна може да бъде пример и вдъхновение за други представители на целевата група;

–              За по-добър резултат е необходимо вътрешно сътрудничество: младежки организации–неактивни младежи-работодатели–институции.

Смисълът на иновацията е: да бъде разгърнат потенциала на младите хора, възрастните, младежките организации и общности, за да се включат заедно в създаването на справедливо и равнопоставено общество за всички младежи. Младежките организации (за и от младежи) са силни и способни да преследват и да споделят иновативни решения за трудни проблеми в конкретните целеви групи.